Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze cyclus is een product van Venditio+, Vranken Nicole, Meerdegatstraat 91, 3570 Alken
BE 0828 667 436 E-mail: nicole.vranken@venditioplus.be

 
 
1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijvingsformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Venditio+ zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.

2. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Venditio+ niet verbindend, tenzij Venditio+ zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

3. Door ondertekening van de bestelbon komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomt met Venditio+ tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.

4. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
  • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of de start van het project;
  • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 2 weken voor de datum van het seminarie of de start van het project. Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Venditio+ ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
5. Alle eventueel ontvangen materialen (startpakket met content oa.) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van Venditio+ in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 250,00 € + BTW per pakket.

6. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Venditio+ tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

7. In geval de opdrachtgever zich schriftelijk inschrijft voor een cyclus van opleiding of project en bij deze schriftelijke aanmelding, in afwijking van de gangbare praktijk nog geen startdata heeft doorgegeven wanneer hij de verschillende onderdelen van de cyclus zal volgen of het project zal starten, is hij gehouden uiterlijk binnen de 10 dagen na zijn aanmelding alle data door te geven. De volledige cyclus of project mag door de opdrachtgever of inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van 1 jaar, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien de opdrachtgever of inschrijver nalaat om na ingebrekestelling (per email of fax) aan Venditio+ de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit als eenzijdige verbreking van de aanmelding of inschrijving door de deelnemer of opdrachtgever. In dergelijk geval zal Venditio+ recht hebben op een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 33% van de totale prijs van de gehele cyclus of project.

8. De opdrachtgever of inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per email of fax aan Venditio+. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Dit recht geldt niet voor een project.

9. De opdrachtgever of inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Een administratieve vergoeding van 5 % op het total bedrag van de opleiding zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door Venditio+ gemaakte en te bewijzen kosten en ingevolgde de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Venditio+ in rekening worden gebracht.

10. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 48 uren na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.

11. Alle facturen van Venditio+ zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250 EUR en onverminderd het recht van Venditio+ haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten

12. De opdrachtgever of inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn aanmelding akkoord met het feit dat op de seminaries of tijdens het project beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt, dewelke door Venditio+ kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website van Venditio+. In geval geïndividualiseerde beelden van de opdrachtgever of inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Het geven van interviews of testimonials door de opdrachtgever of inschrijver omtrent zijn ervaringen met het project of de opleiding zal steeds worden beschouwd als impliciete instemming met de aanwending van de beelden voor voornoemde commerciële doeleinden.

​​​​​​​13. De opdracht van Venditio+ wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd